תקנון רכישת הספר "לא שומרים בבטן"
רכישת הספר "לא שומרים בבטן" המוצע לרכישה באתר (להלן ובהתאמה: "הספר" ו-"האתר" או "החברה") כפופה לתנאים הבאים:

כללי
1. רק תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאים לרכוש את הספר באתר. 
2. האתר אחראי לתוכן המוצג באתר ולפעולות המתרחשות בו, ובכלל זה למכירה, לשירות, ולאספקת הספר. 
3. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 
4. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
5. באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת[email protected]  או בטלפון 052-3226568.

זמני אספקה ומשלוח 
6. הספר יישלח בדואר רשום וזמני אספקתו תלויים בדואר ישראל. דמי המשלוח (ככל שיחולו) ישולמו וייגבו מכרטיס האשראי של הרוכש במלואם במועד חיוב התשלום הראשון בגין רכישת הספר. 
7. לאתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו להוביל את הספר לאזור מסוים, ובמקרה זה רשאי הרוכש להודיע, לאלתר, כי הוא מבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה, או לחלופין כי הוא מבקש לאסוף את הספר במקום ניהול עסקיו של האתר או במקום אחר שיקבע על ידו, אם האתר מאפשר איסוף עצמי כאמור.
8. האתר יאפשר לבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה הרוכש רשאי לאסוף את המוצר, במועדים שנקבעו על ידי האתר, במקום ניהול עסקיו של האתר או במקום אחר שיקבע על ידו, ובמקרה כזה לא יחויב הרוכש בדמי משלוח/הובלה. 

מדיניות ביטולים
9. תנאי ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן והתקנות
שהותקנו לפיו. מבלי לגרוע מהאמור מוסכם כי הרוכש יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת התקנון, לפי המאוחר. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת התקנון, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית ובכפוף לתנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן.הפרטים להתקשרות בכתובת דואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון 052-3226568

מדיניות הפרטיות
10. החברה לא תעביר פרטים מזהים אודותיך, למעט לחברה הסולקת את האשראי ו/או לחברת האשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר החברה או במקרים בהם קמה חובה שבדין להעברתן.
11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות הרוכש באתר החברה, מידע אודות מוצרים ו/או שירותים שרכשת, מוצרים ו/או שירותים בהם הבעת בהם עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת שזה ישמש את החברה בכניסותיו הבאות לאתר וכן יאפשר לחברה להציע לו הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים. 
12. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או שירותים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו"ב. 
13. באישורך את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר החברה אתה מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות אותך על פיו.
14. אתה יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלך, אולם הדבר יחייב אותך לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שאת מבקשת לקבל באתר.
15. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים אותך באופן אישי. 
16. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם ציינת בפני החברה כי אינך מעונין בכך. בעצם השימוש באתר החברה ובאישור תקנון זה אתה נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. באפשרותך להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך. 
17. ככל שאינך מעוניין לקבל הודעות כאמור או אם תהיה מעוניין בעתיד להפסיק לקבלן, תוכל ליידע אותנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: [email protected] ומשלוח דברי פרסומת (בלבד) יופסק עם קבלת הודעתך כאמור, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. יובהר, כי בעוד שהחברה אינה גובה תשלום עבור הודעות או מסרונים, ייתכן כי מפעיל הרשת הסלולרית שלך עשוי לגבות תשלום עבור קבלת הודעות, נתונים ודמי תשלום אחרים, ובמקרים כאמור אתה תישא בתשלומים אלה.
18. מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
19. באתר יכול שיופיעו קישורים (Links) המפנים לאתרים חיצוניים לאתר. אלה נוצרו לנוחות המשתמש, אך אינם נמצאים בשליטת החברה, והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לתוכן המופיע בהם, כך שגם אין לראות בקישורים אלה כאישור של החברה לאמור בהם. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהעובדה כי לעיתים צוותי הקורס יפנו כחלק ממהלך הקורס לתוכן באתר החיצוני.

קנין רוחני
20. האתר, הספר וכל התכנים, הנתונים, המידע, העיצובים, השמות המסחריים והסמלילים שיהיו מצויים באלה, וכן התקנון, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, ומהווים, בין היתר, יצירה ספרותית כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ו”סוד מסחרי” כמשמעותו בחוק עוולות מסחריות, תשנ”ט-1999. אסור להעתיק או להעביר או לפרסם או לשווק או לתרגם או לחשוף בפומבי או לחקות או להפיץ או למכור או לבצע דה-קומפילציה או הנדסה חוזרת וכל כיו”ב ביחס לכל דבר הקשור בהם. הפרת איסור זה תהווה פגיעה בזכויותיה של החברה לפי כל דין ולפי הוראות התקנון ותזכה את החברה בכל סעד העומד לרשותה.
21. החברה אינה מעבירה לידי הרוכש כל זכות בשום דבר שהוא, לרבות לא במידע או חומר שתהיה רשאי להוריד למחשבך האישי וכיו”ב, אלה ייוותרו בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה ולכל היותר תהיה לך הרשות להשתמש בהם בלבד בכפוף להוראות התקנון.

ספר "המילון השלם לחוויית מבקר"
ספר ״אמאבא, למה אין גן״
לא שומרים בבטן - ספר מתנה ללידה
תובנות מבית ABBA
10 שיעורים בפיתוח חוויות מאקספו דובאי 2021
כש-VX הופך UX, והחוויה כדרכה, על זמנית
חוויית ערך – הדור הבא של החוויה
חמישה דברים שלמדתי על חוויות מחופשת הקיץ שלנו
מבוא לתורת החוויות