הלקוח:
DHL
האתגר:
משחוק וחוויית תוכן לילדים במסגרת מיתוג מעסיק
האתגר שאנחנו הכי אוהבים הוא לספר סיפור של חברות, להעביר בדרך כיפית וחווייתית את ערכי הליבה שלהן על ידי משחקים וחוויות אינטראקטיביות. כשפנו אלינו מ-DHL שמחנו מאוד על האפשרות להעביר את ערכי המותג – מהירות, בינלאומיות ומקצועיות - על ידי בניית פעילות חווייתית כחלק מיום ללקוחות החברה.

מרעיון לחוויה:
חוויה זכירה ומשמעותית לילדיהם של לקוחות החברה, שמחברת אל ערכי התאגיד דרך תוכן.
פיתוח תוכן